FASTIGHETERNA


20121028_133747   20121028_123605

Fastigheterna
Föreningens tre flerbostadshus är uppförda på fastigheterna
Brämaregården 1:9 (27)
Brämaregården 1:10 (25)
Brämaregården 1:11 (23)
Fastigheterna ägs av föreningen och är inte arrende. De tre bostadshusen är i allt väsentligt mycket lika varandra. Varje hus har fyra uppgångar A-D med vardera tre våningsplan med två lägenheter, eller sammanlagt sex lägenheter per uppgång.

Totalt omfattar de tre bostadshusen 72 lägenheter fördelat på 3 ettor, 57 tvåor och 12 treor. Inga lägenheter upplåtes med hyresrätt.

Husen är byggda 1937 och 1938 och är av typen landshövdingehus vilket innebär att källare och nedersta våningen har bärande väggar av betong och tegel medan plan 2 och 3 utgörs av trästomme.

Lägenheterna
Lägenheterna i föreningen är förhållandevis små. En normal enrumslägenhet är omkring 30 kvadratmeter, en tvårumslägenhet omkring 40 kvadratmeter och trerumslägenheterna omkring 50 kvadratmeter.

Alla lägenheterna är välplanerade och väldigt yteffektiva vilket innebär att många funktioner ryms på liten yta.  I övrigt har lägenheterna en något högre takhöjd än normalt, 270 centimeter. I sitt grundutförande har samtliga lägenheter trägolv i hela lägenheten. Alla lägenheter har treglasfönster. Föreningen har renoverat stammar och badrum under åttio- och  nittiotalet.

Ritningar över typiska lägenheter (klicka på bilden).

Förvaltning
Styrelsen är ytterst ansvarig för förvaltningen av fastigheterna. Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämma och företräder medlemmarna i den dagliga skötseln. Till sin hjälp har styrelsen bland annat rådgivande förvaltare. I huvudsak delas förvaltningen upp i Ekonomisk Förvaltning och Teknisk Förvaltning.

Ekonomisk Förvaltning
Föreningen har avtal med Riksbyggen.

I princip all praktisk hantering av föreningens ekonomi hanteras av Riksbyggen på uppdrag av styrelsen. Det är alltså fortfarande styrelsen som är ansvarig för föreningens ekonomi men det är Riksbyggen som sköter all bokföring och redovisning. Det är också Riksbyggen som upprättar årsredovisningarna.

För enskilda medlemmar innebär det att alla frågor om avgifter skall ställas till Riksbyggen. De hanterar också avgifter vid försäljning och pantförskrivning samt övriga frågor som rör medlemmarnas ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen.

 

 

 

Alla dokument och ansökningar som gäller försäljning och pantförskrivning skall skickas till Riksbyggen.

Revisor
Föreningen anlitar KPMG som revisor.

Teknisk Förvaltning
Föreningen har avtal med Riksbyggen.

För att fastigheterna ska må bra och fungera väl har föreningen en underhållsplan som reglerar planerat underhåll. Genom att följa en underhållsplan kan föreningen vara säker på att tillräckligt mycket pengar sätts av för framtida underhåll och därmed säkra ett ekonomiskt välmående i framtiden.

Utöver planerat fastighetsunderhåll så uppkommer ibland även behov av löpande underhåll då något går sönder och behöver lagas. Sådant underhåll ingår inte i underhållsplanen utan följs upp kontinuerligt i samband med årsredovisningen.

 

 

Historiskt underhåll:

 1. Elinstallationer i lägenheterna (1981)
 2. Fasadrenovering (1983-85)
 3. Fönsterbyte till 3-glas (1983-85)
 4. Stamrenovering (1981-92)
 5. Badrumsrenoveringar (1981-92)
 6. Byte yttertak (papp/läkt och tegel) (1985)
 7. Renovering av tvättstugor (2004)
 8. Gårdsmiljö helt omgjord (2008)
 9. Trapphusrenovering (målning, golv och LED-armaturer) (2012)
 10. Fasadtvätt (2012)
 11. Renovering/utbyte av gamla elsystem i vinds- och källarutrymmen samt nya armaturer på vindarna (2013)
 12. Brandöversyn av elsystem i samtliga fastigheter (2013)
 13. Gavel på hus 25 renoveras i samband med att lokalen byggs om till lägenhet (2013)
 14. Nytt styrsystem (EnReduce) för värmesystemet installerades för energibesparing (2013)
 15. Ny styrning av utvalda källarbelysningar för energibesparing (2014)
 16. Renovering av entrétak (2014-2015)
 17. Renovering av puts- och betongskador på socklar och trappor (2014-2015)
 18. Miljöbelysning i trapphus (2020)

Kommande väsentligt underhåll t.o.m. 2033:
Stambyte och våtrumsrenovering
Fasadrenovering

Underhållsplanen innehåller mer detaljer.

Energideklaration
Energideklaration har under flera år varit ett krav för bostadsrättsföreningar och BRF Plogen var tidigt ute med att genomföra detta. Energideklarationen visar hur mycket energi huset förbrukar för uppvärmning per kvadratmeter och år i de utrymmen som värms till mer än +10 grader. Energideklarationen kan även hämtas hos Boverket på deras hemsida.