Bo i Bostadsrätt


Vad är en bostadsrätt?
I dagligt tal brukar man säga att man äger sin bostadsrättslägenhet. Det stämmer inte riktigt, fastigheterna, dvs själva marken, och de byggnader som finns där ägs av bostadsrättsföreningen. Som bostadsrättshavare och medlem i föreningen äger du en ekonomisk andel av föreningen och har dessutom en rätt att bo i just din lägenhet. Det är denna rätt att bo i en av föreningens lägenheter som kallas bostadsrätt.

20121028_133747    20130115_130137

Medbestämmande
Den stora fördelen med att äga en bostadsrätt är att man som medlem har ett verkligt inflytande över sitt boende. Inga andra än medlemmar har rätt att bestämma över föreningen och dess fastigheter.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Normalt träffas stämman en gång per år för att ta vissa beslut som måste tas varje år. Därutöver kan man sammankalla stämman vid vissa andra viktigare beslut. Som medlem så är man alltså inte med och bestämmer om allting, det skulle göra föreningsarbetet alltför långsamt och oflexibelt. Därför väljer stämman en styrelse som kan avgöra de flesta frågor som rör föreningen utan att fråga medlemmarna.

För det fall att medlemmar i föreningen inte är nöjda med styrelsens arbete eller vissa beslut, kan man visa sitt missnöje på en ordinarie eller extra insatt stämma. Demokrati i en förening innebär alltså inte att man kan blanda sig i styrelsearbete i tid och otid utan demokratin utövas på föreningsstämman.

Styrelsen har alltså stor beslutandefrihet. Dock finns vissa frågor som styrelsen inte får avgöra utan att fråga medlemmarna antingen vid ordinarie eller extra stämma. Exempel på sådana beslut är ändring av stadgar och vissa större ombyggnadsbeslut. Även de beslut som måste avhandlas på ordinarie stämma varje år är tvingande stämmobeslut.

Skyldigheter
Att bo i bostadsrätt innebär inte bara rättigheter utan också en del skyldigheter. I sitt boende måste man ta hänsyn till övriga medlemmar och föreningen. Det handlar inte bara om att man inte får vara störande, utan även att man inte kan bygga om hur man vill och att man inte får lov att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Den viktigaste skyldigheten man har som medlem är att betala månadsavgiften till föreningen.

Innan man riskerar att bli av med sin bostadsrätt måste föreningen på något sätt varna medlemmen. Detta gör föreningen, i praktiken styrelsen, genom att skicka ut en så kallad uppmaning om rättelse. Utebliven betalning av avgiften, vanvård av lägenheten och otillåten andrahandsuthyrning utgör typexempel på situationer som kan leda till att en medlem kan mista sin bostadsrätt.