Andrahandsuthyrning


Av en mängd olika skäl kan en medlem vilja hyra ut sin lägenhet i andra hand. Styrelsen beviljar normalt alla ansökningar om uthyrning i andra hand så länge som styrelsen bedömer att behovet är ärligt. För uthyrning i andra hand av bostadsrätt gäller i princip samma regler som för uthyrning av hyresrätt.

Som bostadsrättsföreningen har vi visst intresse av att så många som möjligt av våra medlemmar också bor i sina lägenheter. Det är viktigt att du som hyr ut din lägenhet i andra hand ser till att den som hyr lägenheten är införstådd med de krav som följer med boende i bostadsrätt, även som andrahandshyresgäst. Det är också mycket viktigt att uppmärksamma att det är den medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand fortfarande har huvudansvaret för sina skyldigheter gentemot föreningen. Andrahandshyresgästen är medlemmens egen hyresgäst, inte föreningens. Detta innebär till exempel att det är medlemmens ansvar att se till att avgifter betalas in och att denne är ansvarig för eventuella skador.

Normalt beviljas en ansökan för en tid om ett år. Därefter får medlemmen inkomma med en ny ansökan. Denna praxis är inte bara ett sätt för styrelsen att hålla sig informerad, utan är också ett skydd för den enskilde medlemmen eftersom för långvarig uthyrning, normalt två år i följd, kan leda till att den som hyr lägenheten i andra hand kan få besittningsskydd. Även om besittningsskyddet för andrahandsinnehavaren är svagt, det räcker att bostadsrättshavaren vill flytta tillbaka till lägenheten, så finns det vissa fall då det gör sig gällande, till exempel om man vill hyra ut till annan person.

Om andrahandsuthyrningen ska pågå längre tid än två år i följd är det därför lämpligt att bostadsrättshavaren ser till att den som skall hyra lägenheten undertecknar ett avtal om avstående av besittningsrätten. Ett sådant avtal måste godkännas av hyresnämnden för att vara gällande.

Vänligen observera att en uthyrning i andra hand måste sägas upp tre månader innan avflyttning skall ske och detta gäller även om man avtalat om en fast hyrestid.

När det gäller hyra för din bostadsrätt gäller följande nya regler (2013),  uthyraren som vill ta ut maximal hyra behöver ta reda på sin lägenhets marknadsvärde och normal avkastningsränta. Vad innebär då detta? Avkastningsräntan beräknas utifrån Riksbankens referensränta, för närvarande 1,5 procent, och på denna läggs ett par procent. I nuläget skulle det ge en sammanlagd ränta på 3,5-4 procent. Ovanpå detta kan uthyraren lägga månadsavgiften.

Ett exempel: Lägenheten har ett marknadsvärde på två miljoner kronor och en månadsavgift på 2 500 kronor. Med 3,5 procent avkastingsränta på två miljoner plus avgiften blir hyran högst 9 500 kronor i månaden.

Ansökan om uthyrning i andra hand görs på Mitt Riksbyggen.