Brf Plogen

Kallelse till årsstämma 2020

När: 19/8 kl.19:00
Var: Rambergskyrkans församlingshem, Övre Hallegatan 27

Välkommen till årsstämman. Fokus under mötet kommer att ligga på årsredovisningen, då allt annat avhandlades på extrastämman den 25 juni. Tänk på att minimera risken för smittspridning. Håll avstånd till varandra och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Stämmans dagordning:

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Eventuella motioner från dig som medlem och även eventuella propositioner från sittande styrelse skall vara styrelsen tillhanda senast den 2/8-20. Obs. En motion är ingen diskussionsfråga. Det är ett förslag där stämman skall kunna rösta för eller emot. Tänk på det vid utformandet av en motion.

Motioner/propositioner lämnas antingen via styrelsemailen eller via styrelsens brevlåda som finns innanför porten på Rambergsvägen 27 A. Glöm ej att skriva med dina kontaktuppgifter om vi skulle behöva nå dig vid ev. frågor kring din motion. Dagordning med ev. motioner kommer att finnas tillgänglig på ytterdörrarna i varje uppgång från och med 6/8-20.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig både på vår hemsida www.plogen.se samt på www.riksbyggen.se, senast 6/8-20. På Riksbyggens hemsida kan du som medlem logga in med hjälp av ditt BankID.

Hör av dig om du har några frågor, annars ses vi den 19:e augusti!

Hälsningar
Styrelsen

styrelsen@plogen.se

Leave a Comment