Brf Plogen

Påminnelse om föreningsstämma 27/6

 

Tid: 20170627, klockan 19.00

Plats: Rambergskyrkans församlingshem, Övre Hallegatan 27

 

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsen årsredovisning

9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a. Stadgeändring avseende tidpunkt för kallelse

b. Motion om anskaffande av växthus

18. Stämmans avslutande

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget

20. Övriga frågor

 

Leave a Comment