Brf Plogen

Föreningsstämma 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Brf Plogen

Datum:           2015-06-16

Tid:                 19.00

Plats:               Rambergskyrkans församlingshem, Övre Hallegatan 27

 

Dagordning:

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Stadgeändring för att styrelsen ska kunna ta betalt för hantering vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt enligt ny lag. Godkänt från extrastämma 2016-03-29.
 18. Stämmans avslutande
 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget
 20. Övriga frågor

 

Varmt välkomna!

Vi välkomnar även fler medlemmar till styrelsen – anmäl ditt intresse till styrelsen@plogen.se

Leave a Comment